Over de Unie

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken is een groepering die deel uitmaakt van de Cluster Ruwbouw & Algemene Aanneming (Faba). De Unie groepeert meerdere bedrijven die instaan voor het plaatsen en het onderhoud van de sporen, het laswerk aan het spoor, het aanleggen van bovenleidingen, de installatie van het seinstelsel of de beveiliging langs zowel trein- als tramsporen.

 

De voorzitter is Kris Mertens van de NV Strukton Rail. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitters Benoît Frauenkron van de NV Jérouville en door Steven Becaus van de NV Taveirne.

 

De Beheerraad, samengesteld uit 12 leden, is het centraal besluitvormingsorgaan van de UASW. Het is bijgevolg deze raad die het algemeen beleid bepaalt en de koers van de Unie uitstippelt. De raad komt telkens samen als er een dossier op tafel ligt dat van belang is voor de aangesloten bedrijven. In de praktijk komt de Raad bijna om de twee maanden bijeen.

 

De algemene vergadering brengt alle leden van de Uasw jaarlijks eenmaal bijeen.

Van de “Unie van Spoorleggers” tot de “Unie van Aannemers van Spoorwegwerken”

Begin jaren ’80 wensten de leden van de FABA die onder categorie H werken, met name de algemene spoorwegaannemers, een afzonderlijke groepering te vormen. Het doel van de oprichting van de nieuwe groepering was het onderzoeken van specifieke problemen waar de bedrijven mee werden geconfronteerd tijdens het beoefenen van hun beroep, maar ook de belangen te behartigen van bedrijven die onder deze categorie vallen.

 

Enkele jaren later (op 25 juni 2003 om precies te zijn), mochten ook andere bedrijven die spoorwegwerken uitvoeren, zich aansluiten. Het ging dan om bedrijven uit de categorie H1 (lassen van de sporen), H2 (aanleg van bovenleiding) en P2 (spoorwegseingeving). Deze hervorming kwam tot uiting door de bepaling van een nieuwe naam: “Unie van Aannemers van Spoorwegwerken” (UASW).

Hooggespecialiseerde bedrijven

De UASW omvat alle bedrijven die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van spoorwerken: ontwerp- en aanlegwerken, vernieuwing en onderhoud van spoorwegen met inbegrip van de funderingen, de bovenbouw en de uitrusting, zoals masten, bovenleidingen, installatie van seinstelsels, enzovoort…

 

De ondernemingen binnen deze verschillende domeinen beschikken over uitvoerend personeel en kaderleden die hooggespecialiseerd zijn in hun branche en maken bovendien gebruik van hoogtechnologisch materiaal. De opleiding van het personeel is zeer technisch van aard. Er wordt met name uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Die werkzaamheden vinden vaak plaats in zeer moeilijke omstandigheden (nacht- en weekendwerk) en dit zonder dat het treinverkeer onderbroken wordt.

 

Wat deze bedrijven ook onderscheidt, is dat het aantal potentiële bouwheren bijzonder klein is. Infrabel, TUC Rail en in veel mindere mate, de drie gewestelijke vervoersmaatschappijen, met name de MIVB, TEC en De Lijn, zijn de bouwheren in kwestie.

Zeer nauwe contacten met Infrabel, TUC Rail, de MIVB, De Lijn en TEC, enz.

De UASW-Beheerraad ontmoet op regelmatige basis de Algemene directie van haar belangrijke opdrachtgevers, Infrabel en TUC Rail. Op die manier blijft de Raad op de hoogte van de evolutie van de geplande investeringen en kan men eventuele problemen van algemene aard onderzoeken, die zich zouden kunnen voordoen in de betrekkingen tussen Infrabel, TUC Rail en de aannemers van spoorwegwerken.

 

Deze verschillende contacten hebben geleid tot diverse gemeenschappelijke werkgroepen tussen Infrabel/Tuc Rail en de UASW, met als doel de professionele belangen van de bij de UASW aangesloten ondernemingen zo goed mogelijk te verdedigen.

 

Aangezien Infrabel en TUC Rail niet de enige klanten van de spoorwegondernemingen zijn, werd in het verleden beslist om ook met de MIVB, De Lijn en TEC gelijkaardige contacten te leggen.