Huishoudelijk Reglement

Introductie

De Unie is een feitelijke vereniging en geen vereniging zonder winstoogmerk, wat betekent dat er geen statuten zijn. Het huishoudelijk reglement bevat bijgevolg de essentie van de Unie en dit zowel voor leden als kandidaat-leden.  In het huishoudelijk reglement staan niet alleen het doel en de duur gespecifieerd, maar tevens de samenstelling, de werking en de verkiezingen van de Beheerraad. Bovendien komt ook de Algemene Vergadering aan bod.

 

Toekomstige leden kunnen hier eveneens de formaliteiten en materiele toetredingsvoorwaarden vinden, dit terwijl huidige leden de procedure omtrent het verlies van de hoedanigheid van lid kunnen nagaan. Derhalve kan het nuttig zijn het huishoudelijk reglement, dat hieronder in PDF-vorm is weergeven, door te nemen.

Huishoudelijk Reglement

ARTIKEL 1 : Benaming en zetel

De Unie van Aannemers van Spoorwerken groepeert de ondernemingen gespecialiseerd in de uitvoering van spoorwerken, t.t.z. de werken van zowel het ontwerp als de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van spoorwegen, met inbegrip van de funderingen, de bovenbouw en de uitrusting zoals masten, bovenleidingen, installatie van signalisatie, enz… , aangesloten bij een lidvereniging van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba), vzw.

 

ARTIKEL 2 : Doel

De Unie heeft tot doel de promotie en de verdediging van de algemene belangen van de ondernemingen, gespecialiseerd in de uitvoering van spoorwerken, en dit zowel op regionaal, nationaal, Europees als internationaal vlak.

 

ARTIKEL 3: Voorwaarden tot toelating

Kunnen als lid van de Unie worden toegelaten de ondernemingen die:

 • op permanente wijze of voor een groot gedeelte van hun activiteit spoorwerken uitvoeren;
 • lid zijn van een plaatselijke vereniging van de Federatie van Algemene Bouwaannemers;
 • in het bezit zijn van een erkenning in categorie H of H1 of H2 of P2;
 • aanvaard zijn door de Beheerraad.

 

ARTIKEL 4 : Vraag tot toetreding

De vraag tot toetreding moet, schriftelijk worden gericht aan de Beheerraad van de Unie die bij eenvoudige meerderheid van haar leden een beslissing neemt.

 

ARTIKEL 5 : Verlies van de hoedanigheid van lid van de Unie

Het verlies van de hoedanigheid van lid van de Unie vindt plaats ten gevolge van :

 1. hetzij ontslag, bij ter post aangetekend schrijven gericht aan de Beheerraad; het gaat slechts in vanaf het einde van het kalenderjaar, mits een vooropzeg van drie maanden;
 2. hetzij door uitsluiting krachtens een beslissing van de algemene vergadering, gerechtvaardigd door volgende feiten:
 • niet meer voldoen aan de voorwaarden gesteld door artikel 3;
 • niet meer de bepalingen van dit reglement naleven of niet meer aan de voorwaarden beantwoorden;
 • zich niet meer richten naar de doelstellingen van de Unie;
 1. hetzij door faillissement of stopzetting van de onderneming;
 2. hetzij door verlies van de specifieke categorie van de erkenning (H, H1, H2, P2);

 

ARTIKEL 6 : De Beheerraad

1.  Samenstelling

De Beheerraad is samengesteld uit maximum twaalf leden:

 • een voorzitter;
 • twee ondervoorzitters, de ene Franstalig en de andere Nederlandstalig;
 • negen leden.

2. De beslissingen binnen de Beheerraad worden bij meerderheid van de stemmen genomen. Ingeval van gelijkheid van stemmen hebben de Voorzitter en de Ondervoorzitters een beslissende stem.

3. De samenstelling van deze Beheerraad moet alle gewesten en gemeenschappen van het land weergeven.

Daarenboven bevat deze Beheerraad minstens één lid die een onderneming gespecialiseerd in het aanleggen van bovenleidingen (H2) vertegenwoordigt en minstens één lid die een onderneming gespecialiseerd in spoorwegsignalisatiewerken (P2) vertegenwoordigt.

4. De leden van de Beheerraad worden door de algemene vergadering verkozen. Hun mandaten zijn van drie jaar en hernieuwbaar.

5. Het mandaat van lid van de Beheerraad neemt een einde:

 • door overlijden;
 • door vrijwillig ontslag;
 • door het verlies van de hoedanigheid van lid;
 • door het verlies van de hoedanigheid van lid van de vertegenwoordigde onderneming;
 • wanneer men op jaarbasis 50 % afwezig is op de vergaderingen;
 • wanneer men 3 opeenvolgende vergaderingen afwezig is.

6. De vacant geworden functies geven aanleiding tot herverkiezing. Zelfs onvolledig blijft de Beheerraad bevoegd en beslist hij geldig tot aan de eerste gewone of buitengewone algemene vergadering, die de opdracht heeft om de raad te vernieuwen of aan te vullen.

7. De Beheerraad komt minstens tweemaal per jaar bijeen op uitnodiging van zijn Voorzitter of op verzoek van tenminste één derde van zijn leden.

8. Het secretariaat van de Beheerraad wordt verzekerd door een vertegenwoordiger van het secretariaat van de Federatie, dewelke deelneemt aan de vergaderingen.

 

ARTIKEL 7 : Algemene Vergadering

 • 1. De Algemene Vergadering komt na samenroeping van de leden bijeen op initiatief van de Beheerraad. De uitnodiging stelt de datum en het uur vast alsmede de agenda van de vergadering. Zij moet ten laatste de achtste dag die voorafgaat aan de datum van de vergadering worden verstuurd.
 • 2. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Beheerraad van de Unie.
 • 3. Zij brengt alle leden bijeen die elk worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde die vrij door het lid wordt gekozen.
 • 4. De beslissingen kunnen slechts betrekking hebben op de punten die op de agenda zijn ingeschreven. Een beslissing betreffende een kwestie die niet is vermeld op de agenda kan slechts worden besproken mits goedkeuring van twee derden van de aanwezige leden.
 • 5. De Algemene Vergadering komt minstens één keer per kalenderjaar bijeen.
 • 6. De Algemene Vergadering kan buiten deze verplichte vergaderingen bijeenkomen en zo dikwijls als de Beheerraad het nuttig acht of op verzoek van minstens vijf leden die zich per brief (waarin verplicht de te behandelen onderwerpen staan vermeld) richten aan de Beheerraad.
 • 7. De ledenondernemingen lichten schriftelijk het secretariaat van de Unie in over de naam en de hoedanigheid van hun afgevaardigde op de Algemene Vergadering en over elke wijziging in deze aanduiding.
 • 8. De Algemene Vergadering kan de titel van honorair voorzitter, honorair ondervoorzitter of honorair lid toekennen aan de leden die een belangrijke rol hebben gespeeld binnen de Unie.

De honoraire voorzitter, de honoraire ondervoorzitter en het honorair lid mogen aan de Algemene Vergaderingen van de Unie deelnemen maar zijn niet stemgerechtigd.

 

ARTIKEL 8: Verkiezingen

 • 1. De voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Beheerraad worden verkozen bij éénvoudige meerderheid van stemmen van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 • 2. De kandidaturen voor de functies van voorzitter, ondervoorzitters of leden van de Beheerraad moeten schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de Unie, als gevolg van de oproep tot kandidaturen of bij gebreke uiterlijk minstens 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering.
 • 3. In geval het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven zetels zullen er geen verkiezingen plaatshebben, behalve op verzoek van een derde van de aanwezige leden.
 • 4. De stemming is geheim. Op de dag en het uur daartoe vastgesteld stemmen de kiezers bij middel van een stembiljet. De stemming bij schriftelijke volmacht is toegelaten.
 • 5. Het resultaat van de stemming wordt onmiddellijk kenbaar gemaakt.

In geval van gelijkheid van stemmen tussen kandidaten voor eenzelfde functie wordt overgegaan tot een tweede ronde tussen deze kandidaten. Wanneer er opnieuw gelijkheid van stemmen is, wordt de oudste kandidaat als verkozen verklaard.

 

ARTIKEL 9 : Wijzigingen aan de artikels van het huishoudelijk reglement – Ontbinding van de Unie

 • 1. Elke wijziging aan dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden aangebracht. Deze vergadering kan slechts geldig beslissen wanneer twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en wanneer twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zich uitspreken vóór de wijziging. Dit geldt eveneens voor de beslissing om de Unie te ontbinden.
 • 2. Indien de vergadering niet in aantal is, wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen binnen een termijn van vier weken, maar niet vooraleer twee weken zijn verstreken na de eerste vergadering.

Indien de vergadering nog niet in aantal is, kan zij toch geldig beslissen omtrent het voorstel tot wijziging of ontbinding, op voorwaarde echter dat twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zich uitspreken voor de wijziging of ontbinding.

 • 3. Elk voorstel tot wijziging aan het reglement van inwendige orde of tot ontbinding van de Unie moet uitdrukkelijk worden aangekondigd in de oproepingen voor de vergaderingen waarvan sprake in dit artikel. De uitnodigingen voor de vergadering die moet beslissen over de ontbinding moeten twee weken op voorhand worden verstuurd bij aangetekend schrijven.

 

ARTIKEL 10 : Duur – Ontbinding

 • 1. De Unie wordt opgericht voor onbeperkte duur.

In geval van ontbinding duidt de algemene vergadering de wijze van vereffening alsook de vereffenaars aan.

 • 2. De bestemming van het actief van de Unie zal worden bepaald door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.